Veien mot et nytt teaterhus 2011-2021

2025

Målsetning om vedtak om byggestart og første spadestikk.

2025

Målsetning om vedtak om byggestart og første spadestikk.

2024

Arkitektkonkurranse for Akropolis-visjonen er planlagt gjennomført.

2024

Arkitektkonkurranse for Akropolis-visjonen er planlagt gjennomført.

April 2023

Fylkestinget i Rogaland fylkeskommune vedtar samme konseptvalg som Stavanger kommune og stiller seg dermed bak videre arbeid med visjonen.

April 2023

Fylkestinget i Rogaland fylkeskommune vedtar samme konseptvalg som Stavanger kommune og stiller seg dermed bak videre arbeid med visjonen.

Mars 2023

Konseptvalget for Akropolis-visjonen vedtas av Stavanger kommunestyre.

Vedtak

Mars 2023

Konseptvalget for Akropolis-visjonen vedtas av Stavanger kommunestyre.

Vedtak

Desember 2022

Politikerne i Stavanger vedtar å sende søknad om statlig støtte til det historiske kulturprosjektet i Stavanger og søknaden sendes til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Desember 2022

Politikerne i Stavanger vedtar å sende søknad om statlig støtte til det historiske kulturprosjektet i Stavanger og søknaden sendes til Kultur- og likestillingsdepartementet.

2022

Mulighetene for kulturinstitusjonene i Kannik kartlegges og det gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU).

2022

Mulighetene for kulturinstitusjonene i Kannik kartlegges og det gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU).

2021

Stavanger kommunes arbeid fortsetter med å definere Akropolisvisjonen, gjøre nødvendige tomteutredninger og planlegge politisk behandling.

2021

Stavanger kommunes arbeid fortsetter med å definere Akropolisvisjonen, gjøre nødvendige tomteutredninger og planlegge politisk behandling.

Mai 2021

Innholdet i Akropolisvisjonen vedtas politisk av Stavanger kommune:

"Et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen."

Mai 2021

Innholdet i Akropolisvisjonen vedtas politisk av Stavanger kommune:

"Et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen."

Desember 2020

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget viderefører fjorårets merknader i Statsbudsjettet 2021:

"Komiteene flertall er positivt innstilt til «Akropolis-visjonen» i Stavanger, samlokaliseringen av Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST). Flertallet viser til at både Rogaland Teater og Museum Stavanger har prekære behov for sin bygningsmasse, som må løses gjennom en videre utredning av mulighetene i Akropolis-visjonen."

Desember 2020

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget viderefører fjorårets merknader i Statsbudsjettet 2021:

"Komiteene flertall er positivt innstilt til «Akropolis-visjonen» i Stavanger, samlokaliseringen av Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST). Flertallet viser til at både Rogaland Teater og Museum Stavanger har prekære behov for sin bygningsmasse, som må løses gjennom en videre utredning av mulighetene i Akropolis-visjonen."

Oktober 2020

Fylkestinget i Rogaland vedtar å utrede rehabilitering, ombygging og utvidelse av eksisterende fylkeshus. I arbeidet legges det opp til tett dialog med aktuelle parter om mulig utnyttelse av fylkeseiendommen og utbyggingsbehovet til Museum Stavanger (MUST), Rogaland Teater og UiS Arkeologisk Museum.
Skjermbilde%202021-01-07%20kl_%2009_34_07

Oktober 2020

Fylkestinget i Rogaland vedtar å utrede rehabilitering, ombygging og utvidelse av eksisterende fylkeshus. I arbeidet legges det opp til tett dialog med aktuelle parter om mulig utnyttelse av fylkeseiendommen og utbyggingsbehovet til Museum Stavanger (MUST), Rogaland Teater og UiS Arkeologisk Museum.
Skjermbilde%202021-01-07%20kl_%2009_34_07

September 2020

Fylkestomten kan bidra til realisering av «Akropolisvisjonen». Helen & Hards tilleggsstudier skisserer at arealer på den andre siden av Muségata kan bli en del av Rogaland Teater og Museums Stavangers store satsning på kulturbyen Stavanger.
Volumstudie

September 2020

Fylkestomten kan bidra til realisering av «Akropolisvisjonen». Helen & Hards tilleggsstudier skisserer at arealer på den andre siden av Muségata kan bli en del av Rogaland Teater og Museums Stavangers store satsning på kulturbyen Stavanger.
Volumstudie

Juni 2020

I forlengelse av fylkestingets vedtak om en utredning for utvidelse av fylkeshuset, ber Rogaland Teater Helen & Hard arkitekter om en tilleggsrapport som ser på om arealene på den andre siden av Muségata kan benyttes til å realisere "Akropolisvisjonen".
Tegning%20Tilde%20Torkildsen

Juni 2020

I forlengelse av fylkestingets vedtak om en utredning for utvidelse av fylkeshuset, ber Rogaland Teater Helen & Hard arkitekter om en tilleggsrapport som ser på om arealene på den andre siden av Muségata kan benyttes til å realisere "Akropolisvisjonen".
Tegning%20Tilde%20Torkildsen

April 2020

Formannskapet vedtar at Stavanger kommune skal ta en pådriverrolle i videre utredningsarbeid av "Akropolisvisjonen" og nedsetter en arbeidsgruppe i kommunen i tett samarbeid med institusjonene og andre interessenter.

April 2020

Formannskapet vedtar at Stavanger kommune skal ta en pådriverrolle i videre utredningsarbeid av "Akropolisvisjonen" og nedsetter en arbeidsgruppe i kommunen i tett samarbeid med institusjonene og andre interessenter.

Mars 2020

Fylketstinget i Rogaland fylkeskommune vedtar å gjennomføre et mulighetsstudie for økt utnyttelse og utvikling av fylkeshus-eiendommen. Utredningen må sees i sammenheng med "Akropolisvisjonen" og byutvikling generelt.
Skjermbilde%202021-01-07%20kl_%2009_27_13

Mars 2020

Fylketstinget i Rogaland fylkeskommune vedtar å gjennomføre et mulighetsstudie for økt utnyttelse og utvikling av fylkeshus-eiendommen. Utredningen må sees i sammenheng med "Akropolisvisjonen" og byutvikling generelt.
Skjermbilde%202021-01-07%20kl_%2009_27_13

Desember 2019

Det lokale næringslivet bidrar med midler til planleggingen av et nytt teaterhus. Rogaland Teater mottar 2 millioner kroner av Sparebankstiftelsen SR-Bank for å sluttføre avsluttende fase av forstudiet av prosjekt Sceneskifte.

Desember 2019

Det lokale næringslivet bidrar med midler til planleggingen av et nytt teaterhus. Rogaland Teater mottar 2 millioner kroner av Sparebankstiftelsen SR-Bank for å sluttføre avsluttende fase av forstudiet av prosjekt Sceneskifte.

Desember 2019

Stortingets Familie- og kulturkomiteen er positive i deres innstilling til Statsbudsjettet 2020 med følgende merknad:

"Komiteen er positivt innstilt til «Akropolis-visjonen» i Stavanger, samlokaliseringen av Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST). Både Rogaland Teater og Museum Stavanger har prekære behov for sin bygningsmasse, som må løses gjennom en videre utredning av mulighetene i Akropolis-visjonen. Videre må mulighetsstudien konkretiseres og arkitektkonkurranse utlyses. Visjonen skal realiseres i tett samarbeid med MUST og Rogaland Teater."

Desember 2019

Stortingets Familie- og kulturkomiteen er positive i deres innstilling til Statsbudsjettet 2020 med følgende merknad:

"Komiteen er positivt innstilt til «Akropolis-visjonen» i Stavanger, samlokaliseringen av Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST). Både Rogaland Teater og Museum Stavanger har prekære behov for sin bygningsmasse, som må løses gjennom en videre utredning av mulighetene i Akropolis-visjonen. Videre må mulighetsstudien konkretiseres og arkitektkonkurranse utlyses. Visjonen skal realiseres i tett samarbeid med MUST og Rogaland Teater."

November 2019

Sammen med Grønn By og Museum Stavanger inviterte Rogaland Teater til diskusjonskveld. Er Akroplisvisjonen en mulighet for byen? Har det potensial til å bli en livgivende bygenerator? Vil de to kulturinstitusjoner gjennom felles utvikling få fornyet attraksjon og gi liv til byen og nye byrom?
Akropolis_web_compr
Foto: Stig Håvard Dirdal

November 2019

Sammen med Grønn By og Museum Stavanger inviterte Rogaland Teater til diskusjonskveld. Er Akroplisvisjonen en mulighet for byen? Har det potensial til å bli en livgivende bygenerator? Vil de to kulturinstitusjoner gjennom felles utvikling få fornyet attraksjon og gi liv til byen og nye byrom?
Akropolis_web_compr
Foto: Stig Håvard Dirdal

Juni 2019

Helen & Hards volumstudie "Akropolisvisjonen" skisserer muligheter for museet og teatret i Kannik.

"Samspillet kan være en generator for utvikling i området og kobling mellom sentrum og Paradis og fortsatt publikumsbruk av eksisterende bevaringsverdige bygg. En fortsatt lokalisering av to store kulturinstitusjoner som går sammen om en videre felles ny utvikling i området kan skape en større drivkraft og et mer mangfoldig publikumsgrunnlag."
Akropolisvisjonen

Juni 2019

Helen & Hards volumstudie "Akropolisvisjonen" skisserer muligheter for museet og teatret i Kannik.

"Samspillet kan være en generator for utvikling i området og kobling mellom sentrum og Paradis og fortsatt publikumsbruk av eksisterende bevaringsverdige bygg. En fortsatt lokalisering av to store kulturinstitusjoner som går sammen om en videre felles ny utvikling i området kan skape en større drivkraft og et mer mangfoldig publikumsgrunnlag."
Akropolisvisjonen

Mai 2019

Stavanger bystyre vedtar Kommunedelplanen for kunst og kultur 2018-2025 hvor Akropolisvisjonen er ett av tre prioriterte hovedmål:

"Akropolisvisjonen innebærer en re-etablering gjennom nytenkende bevaring og utvikling av to av Stavangers eldste kulturbygninger og -institusjoner, Rogaland Teater og Museum Stavanger."

Mai 2019

Stavanger bystyre vedtar Kommunedelplanen for kunst og kultur 2018-2025 hvor Akropolisvisjonen er ett av tre prioriterte hovedmål:

"Akropolisvisjonen innebærer en re-etablering gjennom nytenkende bevaring og utvikling av to av Stavangers eldste kulturbygninger og -institusjoner, Rogaland Teater og Museum Stavanger."

Januar 2019

Rogaland Teater og Museum Stavanger inngår avtale med Helen & Hard arkitekter om gjennomføring av mulighetsstudie for en felles «Akropolisvisjon» og tomteutnyttelse.
Oppstartsm%C3%B8te

Januar 2019

Rogaland Teater og Museum Stavanger inngår avtale med Helen & Hard arkitekter om gjennomføring av mulighetsstudie for en felles «Akropolisvisjon» og tomteutnyttelse.
Oppstartsm%C3%B8te

September 2018

Mulighetsstudien "Nye Rogaland Teater i Kannik" slår fast at teatrets tomt er for liten til et nytt fullverdig teaterhus. Det er vanskelig å benytte seg av arealer nord, øst og vest for dagens teaterhus på grunn av eksisterende veistruktur, og det er derfor nærliggende å vurdere en sørlig utvidelse mot Stavanger Museum. Det anbefales å gjennomføre en mulighetsstudie med felles tomteutnyttelse basert på både teatrets og museets fremtidige arealbehov.
Screenshot%202018-10-26%2011_39_10

September 2018

Mulighetsstudien "Nye Rogaland Teater i Kannik" slår fast at teatrets tomt er for liten til et nytt fullverdig teaterhus. Det er vanskelig å benytte seg av arealer nord, øst og vest for dagens teaterhus på grunn av eksisterende veistruktur, og det er derfor nærliggende å vurdere en sørlig utvidelse mot Stavanger Museum. Det anbefales å gjennomføre en mulighetsstudie med felles tomteutnyttelse basert på både teatrets og museets fremtidige arealbehov.
Screenshot%202018-10-26%2011_39_10

Januar 2018

KS1 anbefaler et nytt teaterhus i Kannik. Rapporten slår fast at det er gode samfunnsøkonomiske grunner til å se på videreutvikling av eksisterende område, men at det må gjøres store forbedringer. Det anbefales et nytt mulighetsstudie som ser på forskjellige sceanerier for å realisere et nytt teaterhus på egen og mulige nabotomter. 
Screenshot%202018-01-22%2013_04_19

Januar 2018

KS1 anbefaler et nytt teaterhus i Kannik. Rapporten slår fast at det er gode samfunnsøkonomiske grunner til å se på videreutvikling av eksisterende område, men at det må gjøres store forbedringer. Det anbefales et nytt mulighetsstudie som ser på forskjellige sceanerier for å realisere et nytt teaterhus på egen og mulige nabotomter. 
Screenshot%202018-01-22%2013_04_19

Juni 2017

Kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) igangsettes i tråd med Statens kvalitetssikringsordning for store statlige byggeprosjekt. 
Fremdrift%202011-2025%20v1

Juni 2017

Kvalitetssikringen (KS1) av konseptvalgutredningen (KVU) igangsettes i tråd med Statens kvalitetssikringsordning for store statlige byggeprosjekt. 
Fremdrift%202011-2025%20v1

Januar 2017

Konseptvalgutredningen anbefaler et nytt teaterhus med fire scener. Konseptet sikrer et sterkt og fremtidsrettet regionteater som bidrar til at alle får tilgang til scenekunst av høy kvalitet og som fremmer kunstnerisk utvikling, fornyelse og interesse.
KVU%20forside%20bilde

Januar 2017

Konseptvalgutredningen anbefaler et nytt teaterhus med fire scener. Konseptet sikrer et sterkt og fremtidsrettet regionteater som bidrar til at alle får tilgang til scenekunst av høy kvalitet og som fremmer kunstnerisk utvikling, fornyelse og interesse.
KVU%20forside%20bilde

Oktober 2016

Statlige midler til neste skritt. Regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 bevilger midler til kvalitetssikring (KS1) og sikrer videre fremdrift.

Oktober 2016

Statlige midler til neste skritt. Regjeringens forslag til statsbudsjett 2017 bevilger midler til kvalitetssikring (KS1) og sikrer videre fremdrift.

November 2015

Domstolen melder sin interesse for Bekhuskaien og åpner opp for samlokalisering av nytt tinghus og teater.

November 2015

Domstolen melder sin interesse for Bekhuskaien og åpner opp for samlokalisering av nytt tinghus og teater.

Oktober 2015

​Teatrets tre eiere Staten, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune inngår spleiselag for å få gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for nytt teaterhus.
KVU%20midler

Oktober 2015

​Teatrets tre eiere Staten, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune inngår spleiselag for å få gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for nytt teaterhus.
KVU%20midler

April 2015

Museum Stavanger lanserer Museumsvisjonen, et mulighetsstudie utarbeidet av Alliance Architecture Studio.
Museumsvisjonen%20Museum%20Stavanger

April 2015

Museum Stavanger lanserer Museumsvisjonen, et mulighetsstudie utarbeidet av Alliance Architecture Studio.
Museumsvisjonen%20Museum%20Stavanger

Juni 2014

Styret ved Rogaland Teater vurderer at Bekhuskaien er teatrets tomtefavoritt blant de 5 skisserte alternativene.
Sk%C3%A6rmbillede%202014-02-17%20kl_%2016_38_30

Juni 2014

Styret ved Rogaland Teater vurderer at Bekhuskaien er teatrets tomtefavoritt blant de 5 skisserte alternativene.
Sk%C3%A6rmbillede%202014-02-17%20kl_%2016_38_30

Februar 2014

Sammen med Stavanger kommune og prosjektgruppen for sentrumsplanen blir Jorenholmen, Bekhuskaien, Holmen, Bussterminalen og Nytorget lansert som mulige plasseringer for et nytt teaterhus.
Sk%C3%A6rmbillede%202014-02-17%20kl_%2016_38_09

Februar 2014

Sammen med Stavanger kommune og prosjektgruppen for sentrumsplanen blir Jorenholmen, Bekhuskaien, Holmen, Bussterminalen og Nytorget lansert som mulige plasseringer for et nytt teaterhus.
Sk%C3%A6rmbillede%202014-02-17%20kl_%2016_38_09

Juli 2013

Rogaland Teaters fremtidige funksjons- og arealbehov og Asplan Viaks arealscenarier offentliggjøres.
av-hefte

Juli 2013

Rogaland Teaters fremtidige funksjons- og arealbehov og Asplan Viaks arealscenarier offentliggjøres.
av-hefte

Desember 2011

Rogaland Teater mottok 21 høringsuttalelser fra eiere, nabokommuner, kulturaktører og andre intressenter.

Desember 2011

Rogaland Teater mottok 21 høringsuttalelser fra eiere, nabokommuner, kulturaktører og andre intressenter.

November 2011

Rogaland Teater ansetter en prosjektleder og etablerer prosjektgruppen i tett dialog med Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune.

November 2011

Rogaland Teater ansetter en prosjektleder og etablerer prosjektgruppen i tett dialog med Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune.

Juni 2011

Bystyret i Stavanger kommune vedtar:

”Rogaland Teater er allerede i dag et av landets ledende teatre. En forutsetning for videre langsiktig vekst er lokaler som møter framtidens krav og forventninger. Stavanger kommune vil være med å sikre Rogaland Teater ny lokalisering.”

Juni 2011

Bystyret i Stavanger kommune vedtar:

”Rogaland Teater er allerede i dag et av landets ledende teatre. En forutsetning for videre langsiktig vekst er lokaler som møter framtidens krav og forventninger. Stavanger kommune vil være med å sikre Rogaland Teater ny lokalisering.”

Juni 2011

Rogaland Teaters visjonsdokument MOT2020 lanseres og sendes ut på høring.
207

Juni 2011

Rogaland Teaters visjonsdokument MOT2020 lanseres og sendes ut på høring.
207