"Det er begrenset hvor mange ganger du kan fikse en gammel bil."

- Leif Johan Sevland

Tidligere ordfører i Stavanger
250

Fremdrift

Hvordan skal Rogaland Teater videreutvikles for å sikre et sterkt og fremtidsrettet regionsteater, som bidrar til at alle får tilgang til scenekunst av høy kvalitet?

Rogaland Teater har arbeidet med planene om et nytt teaterhus siden 2010 og har gjennomført første del av planleggingsfasen i tråd med Statens kvalitetssikringsordning for store statlige investeringer. Mulighetsstudier , Konseptvalgutredningen (KVU) og Kvalitetssikring 1 (KS1) definerer Rogaland Teaters og regionens fremtidige behov for et funksjonelt hus for scenekunst og hvilket konsept som er mest samfunnøkonomisk:

Konseptvalgutredningen (KVU) anbefalte i februar 2017 et nytt teaterhus som den beste løsningen, sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Kvalitetssikringen (KS1) i 2018 støttet denne vurdering om behovet for fornyelse og
fremtidige tiltak. Rogaland Teater disponerer i dag et teaterbygg som fremstår som lite egnet for moderne teaterdrift. Teatret trenger derfor tidsmessige lokaler som sikrer framtidig scenekunst av høyeste kvalitet i regionen.

KS1 anbefalte å utrede konseptet «Nytt teaterhus i Kannik», som innebærer at det bygges et nytt teaterhus på dagens tomt i kombinasjon av eksisterende og ny bygningsmasse.

Akropolisvisjonen ser dagens lys
I 2018 vedtok Stavanger kommune Kommunedelplanen for kunst og kultur 2018-2025 hvor Akropolisvisjonen løftes frem som ett av de tre prioriteringene i Stavanger kommune. Akropolis-visjonen innebærer en re-etablering gjennom nytenkende bevaring og utvikling av to av Stavangers eldste kulturbygninger og -institusjoner, Rogaland Teater og Museum Stavanger. 

I 2020 vedtok kommunen å ta en pådriverrolle i videre utredningsarbeid. I tråd med vedtaket i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok den 11.03.2020 har kommunedirektøren nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra kommunen, fylkeskommunen, Rogaland Teater, Museum Stavanger og Arkeologisk Museum. Arbeidet med å definere Akropolisvisjonen og få de nødvendige avklaringene på plass vil pågå i 2021. Ytterligere info om kommunens arbeid finnes på deres nettsider.
Når kan vi oppleve teater i nytt bygg?
For Rogaland Teater er det viktigste at vi ender opp med et gjennomarbeidet og velfungerende teaterbygg hvor vi kan produsere og presentere scenekunst i høyeste kvalitet. Når huset står ferdig, er fra våres ståsted mindre vesentlig. Vi vil legge oss på en fornuftig arbeidsprosess hvor det ikke velges forhastede løsninger, men hvor vi gir oss tid til å skape et unikt og helhetlig teaterhus. Samtidig vi vil sørge for fremdrift i saker som plassering og finansiering, hvor vi er stor grad er avhengig av offentlige politiske prosesser.