Sceneskifte

Teatret søker om midler til å videreføre planleggingen av nytt teaterhus

Skjermbilde%202021-04-06%20kl_%2013_19_29
06.04.2021
Staten eier 66% av Rogaland Teater og er derfor en naturlig bidragsyter til prosjektet.
Budsjettsøknad 2022
Rogaland Teater har i sin budsjettsøknad for 2022 søkt Kulturdepartementet om kr. 700 000 til videreføring av prosjekt Sceneskifte. Med utgangspunkt i eierbrøken av Rogaland Teater AS, søker vi samtidig kr. 200 000 og kr. 100 000 fra henholdsvis Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Omsøkt beløp vil primært gå til å dekke lønns- og personalkostnader til prosjektledelse og behov for eksterne bistand for å ivareta teatrets interesser og fremdrift i videre utredninger.

Stavanger og Rogaland trenger et nytt teaterbygg og har jobbet med planene i flere år. Dagens bygg har et vedlikeholdsetterslep og svarer ikke på behovene til et moderne teater. Kreativiteten har vokst ut av veggene og en styrking av teateret kan bidra positivt til befolkningen i form av både publikum, kulturutøvere og næringsutvikling.
 
Rogaland Teater mottok i 2016-2018 midler over statsbudsjettet til nødvendige utredninger, men dessverre ikke i perioden 2019-2021. Ansvaret har dermed de tre siste årene ligget på våre lokale eiere og det private næringslivet. Som Familie- og kulturkomiteens merknad i statsbudsjettene for 2020 og 2021 har påpekt, må Rogaland Teaters prekære behov for sin bygningsmasse løses gjennom en videre utredning av mulighetene i Akropolis-visjonen. En videreutvikling av området rundt Rogaland Teater i samarbeid med Museum Stavanger, er noe både ledelsen og styret ved teatret støtter. Vi håper derfor at Staten, med sin 2/3 eierandel av Rogaland Teater, ser verdien av å bidra økonomisk til det videre utredningsarbeidet i statsbudsjettet for 2022.
 
Kritisk behov for ny bygningsmasse og midler til forprosjekt
Den nyeste eksterne tilstands- og vedlikeholdsrapporten (2020) stipulerer et vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygg til mer enn 100 millioner kroner innenfor de neste fem årene. Dette bør ses i sammenheng med at etterslepet er i samme størrelsesorden som tidligere estimert kostnad ved å gjennomføre et forprosjekt i tråd med Statens kvalitetssikringsordning (Dovre Group 2018). Utbedringer av vedlikeholdelsesetterslepet er satt på vent i påvente av avklaring på prosjekt Sceneskiftes fremtid.
 
Et forprosjekt vil etter planen gjennomføres i 2023 og vil være en naturlig videreføring av Stavanger kommunes pågående utredningsarbeid med Akropolisvisjonen. En søknad om gjennomføring av forprosjektet vil trolig skje i samarbeid med Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Rogaland Teater og Museum Stavanger.
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv