Startskudd for Akropolis-visjonen

Oppstartsm%C3%B8te
Foto: Mathies Ekelund Erlandsen
22.01.2019
Rogaland Teater og Museum Stavanger har inngått avtale med Helen & Hard om gjennomføring av mulighetsstudie for en felles «Akropolis-visjon»
Vi gleder oss til å ta fatt på denne spennende studien, og til samarbeidet med to av byens viktigste kulturinstitusjoner. Det er en kompleks oppgave som stilles, men vi håper å kunne vise hvordan en samordnet utbygging av ROT og MUST kan gi Akropolishøyden ny styrke og bli et levende kultursentrum i Stavanger.
Siv Helene Stangeland, Helen & Hard
 
Rogaland Teater trenger sårt bedre produksjons- og publikumsforhold. At anbefalingen i tidligere utredninger om et nytt teater nå leder oss til å se på muligheten for en felles visjon sammen med museet er en spennende mulighet. 
Glenn André Kaada, Rogaland Teater
 
Vi er veldig glad for å ha fått med oss Helen&Hard i arbeidet med å utvikle en nyskapende mulighetsstudie som kan gi oss en unik mulighet til å re-etablere og nytenke bevaring og utvikling av både området og våre to kulturinstitusjoner. Dette bør ha kraft i seg til å bli byens store byutviklingsprosjekt frem mot byjubileet i 2025.
Siri Aavitsland, Museum Stavanger ( MUST)
 
Arbeidet forventes å være ferdigstilt i mai 2019.

KONKURRANSEGRUNNLAG
 
Beskrivelse av oppdraget
Lede en visjons- og programmeringsprosess der Rogaland Teater og Museum Stavanger sammen utvikler en felles visjon og et romprogram for bruk av området rundt «Akropolis-høyden». Museum Stavangers «Museumsparkvisjon» og Rogaland Teaters «Sceneskifte» danner utgangspunkt for arbeidet.
Utarbeide en mulighetsstudie for å se om det er plass til en samordnet utbygging av de to institusjonene i dette område. Studien skal kunne danne grunnlag for en eventuell arkitektkonkurranse 
Bakgrunn
Rogaland Teaters konseptvalgutredning (KVU) fra 2017 anbefalte et nytt teaterhus med fire scener og tilhørende produksjons- og publikumsfasiliteter. Kvalitetssikringen (KS1) fra 2018 støtter samme konsept og anbefaler teatret å utrede mulighetene for å realisere et nytt teaterhus på eksisterende tomt. Alexandria Algards mulighetsstudier, hvor teatertomten og bruk av naboarealer blir vurdert, tydeliggjør at realisering av et nytt fullverdig teaterhus på tomten som Rogaland Teater i dag disponerer, er svært vanskelig å få til uten å redusere romprogrammet betraktelig og gjøre store inngrep i de bevaringsverdige bygningene. Rapporten fastslår også at det er vanskelig å benytte seg av arealer nord, øst og vest for dagens teaterhus på grunn av eksisterende veistruktur. Derimot er en sørlig utvidelse mot Stavanger Museum såpass interessant at det i alle tilfeller bør undersøkes videre. Anbefalt konsept i KVU og KS1 (K6), et nytt teaterhus med fire scener og tilhørende produksjons- og publikumsfasiliteter, ligger til grunn for videre utredninger.
 
Museum Stavanger ønsker å utvikle det gamle museumsanlegget i Muségata til et moderne og fremtidsrettet museumsanlegg med nye utstillingssaler, administrasjonslokaler, verksted og publikumsfasiliteter. Museet har utarbeidet romprogram som resulterte i mulighetsstudien «Museumsparkvisjonen» i 2014. Til grunn for romprogrammet og mulighetsstudiet ligger beslutningen i museets styre om at den gamle museumsbygningen fra 1893/1930 skal videreutvikles og bevares, men at det tilbygde administrasjonsbygget fra 1964 skal søkes rives. I begrepet Museumsparkvisjonen ligger en intensjon om å styrke museets rolle i en byplanmessig sammenheng, vitalisere park og uteområder, samt knytte det nye museumsanlegget sterkere sammen med andre institusjoner i nærområdet som Rogaland Teater og Arkeologisk Museum.
 
Antydet omfang av prosessene
Sentrale spørsmål og problemstillinger som skal besvares i en to-delt prosess:
 
 
Akropolis-visjonen
Siden både Museum Stavanger og Rogaland Teater skal utvide sin virksomhet er dette et unikt tidspunkt for å se på mulighetene for en felles områdeutvikling og visjon. Aktuelle problemstillinger er:
 
Hva kan en utvikling på «Akropolis-høyden» tilføre byen og institusjonene?
Hvilke muligheter ligger i området rundt de to institusjonene?
Er det andre institusjoner/bygg som bør vurderes inn i en felles visjon/utvikling?
Hvordan kan man reetablere de gamle historiske bygningenes betydning?
Hvordan bør institusjonene møte og kobles til byen?
Hvordan bør ulike funksjoner ligge i forhold til hverandre?
Hva kan med fordel legges sammen og ha felles fasiliteter og hva bør skilles ad?
Hvilke lokaler kan sambrukes og hvilke effekter kan eventuelt sambruk av lokaler ha, både for institusjonene og befolkningen? 
Mulighetsstudien
Med utgangspunkt i utarbeidet rom- og funksjonsprogram fra Museum Stavanger og Rogaland Teater og visjonsarbeidet utvikles en mulighetsstudie som skal kunne danne grunnlag for en arkitektkonkurranse.
 
Mulighetsstudien skal vektlegge følgende tema:
 
Tomteutnyttelse og funksjonalitet
Beskrivelse av potensialet som ligger i tomten for utbygging av museet og teateret. Herunder ulike utbyggingskonsepter og hvilke muligheter og begrensninger de har. 
Forholdet til antikvariske verdier
Det legges til grunn at de eldre bygningene bevares i tråd med byantikvarens uttalelser. Tomten med park og bygninger er regulert etter plan- og bygningsloven til bevaring, og nødvendige antikvariske hensyn må derfor ivaretas. 
Estetikk
Bygningene er blant byens viktigste offentlige bygningsanlegg, og det må derfor være spillerom for å kunne gi dette anlegget en estetisk og arkitektonisk utforming av internasjonalt format.Byutvikling
Utbyggingen skal ivareta de politiske føringene som er lagt i Stavangers sentrumsplan og andre relevante plandokumenter.
// Tilbake

Flere nyheter

Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

T_H2021_innmat_v9_web_Side_24_Bilde_0001
21.09.2021

10 tålmodige år

Enlight323
09.09.2021

Ekstra midler til prosjekt Sceneskifte

Skjermbilde%202021-09-07%20kl_%2008_54_42
07.09.2021

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Drone%20Akropolisvisjonen
24.08.2021

Hva skjer med Akropolis-visjonen?

Skjermbilde%202021-05-18%20kl_%2011_00_20
18.05.2021

140 år med utvidelser av teatret i Kannik

Tegning%20Tilde%20Torkildsen
11.05.2021

Visjonen vedtatt - Den største milepælen så langt

Arkiv