ROT + MUST = sant?

123
Foto: Stig Håvard Dirdal
30.10.2018
Rogaland Teater og Museum Stavanger vurderer en felles visjon for Akropolis-høyden
En fremtidigsikret løsning
Bakgrunnen for at Rogaland Teater tok initiativ til arbeidet med å planlegge nytt teater, er enkel. Dagens bygning er et konglomerat av ombygginger og utvidelser, og det er grenser for hvor mange forbedringer som kan oppnås innen dagens rammer. Rogaland Teater er opptatt av å finne gode helhetsløsninger, og målet er å utvikle et teaterbygg som kan møte publikums forventninger til et moderne teater og samtidig sikre gode arbeidsforhold for våre ansatte.
 
Anbefaler nytt teaterhus
Konseptvalgutredningen fra 2017 anbefalte et nytt teaterhus med fire scener og tilhørende produksjons- og publikumsfasiliteter. Dette innebærer en stor hovedscene med publikumskapasitet på omkring 550 seter og store forbedringer i bak- og sidescener, prøvescener, optimaliserte arbeidsprosesser og intern logistikk. Dette betyr en delvis kapasitetsøkning, men en stor økning i produksjonskapasitet.
 
Konseptet fremstår dermed som en effektiv løsning med scener som er tilrettelagt for høy ressursutnyttelse og gir totalt en økning i teatrets produksjonskapasitet for scenekunst og generelt et bredere teatertilbud.
 
Kvalitetssikringen (KS1) fra 2018 støtter konseptvalgutredningen i anbefalt konsept. Rapporten slår fast at det ikke er et alternativ å bli i eksisterende bygninger uten at det gjøres store forbedringer. Som følge av bygningstekniske forhold, vil det på lengre sikt føre til færre scener, og dermed et dårligere tilbud til regionen. For det andre sier rapporten klart at en oppdeling av virksomheten på forskjellige lokaliteter ikke er hensiktsmessig, verken av driftsmessige eller økonomiske årsaker. For det tredje anerkjenner rapporten at det er behov for en helhetlig løsning hvor man ikke flikker på eksisterende bygg, men starter med blanke ark. Rapporten anbefaler å utrede potensialet på eksisterende tomt, og se dette i sammenheng med en mulig samordning med naboene til teatret. Hvis anbefalt konsept viser seg å ikke kunne realiseres omkring dagens plassering, bør det bygges et nytt teaterhus på annen sentral tomt i Stavanger.
 
Nytt teaterhus i Kannik?
I tråd med anbefalingen i KS1 har arkitekt Alexandria Algard, på oppdrag fra Rogaland Teater, undersøkt muligheten for å realisere anbefalt konsept på egen tomt.
 
Mulighetsstudiet tydeliggjør at realisering av et nytt fullverdig teaterhus på tomten som Rogaland Teater i dag disponerer, er svært vanskelig å få til uten å reduserer romprogrammet betraktelig og gjøre store inngrep i de bevaringsverdige bygningene. Tomten er rett og slett for liten til å kunne ramme et så stort volum som er premissene i anbefalt konsept.

screenshot 2018-10-16 09 06 50
Dagens tomt sammenlignet med arealbehov for en ny hovedscene og tilstøtende tunge verksted som smie, snekkerverksted og malersal.
 
screenshot 2018-10-26 11 12 16screenshot 2018-10-26 11 16 29
Nytt teater på egen tomt gir et volum som dekker dagens bygninger og blokkerer for resten av Akropolis-høyden.
 
Mulighetsstudiene viser derimot at hvis man optimalt utnytter teatrets eksisterende tomt, samt utvider på nabotomt, gir dette en bedre organisering av teaterprogrammet, samt et lavere bygningsvolum. Rapporten fastslår at det er vanskelig å benytte seg av arealer nord, øst og vest for dagens teaterhus på grunn av eksisterende veistruktur. Det er derfor nærliggende å vurdere en sørlig utvidelse mot Stavanger Museum. Samarbeid med Stavanger museum er såpass interessant at det i alle tilfeller bør undersøkes videre, så lenge teatret blir i Kannik.

screenshot 2018-10-26 11 38 57screenshot 2018-10-26 11 39 10
Nytt teater på egen tomt, under jorden på teatrets forplass og delvis på museumstomten.

Styrets vurdering og veien videre
Rogaland Teaters styre har i styremøte 24.10.2018 vedtatt følgende i forbindelse med prosjektet om nytt fremtidig teaterhus:
 
1.       Et nytt og moderne teaterbygg er en forutsetningen for å bevare og videreutvikle teatertilbudet ved Rogaland Teater. Utredningsarbeidet og påfølgende KS1 anbefaler gjennomføring av konsept 6; et nytt teaterhus med fire scener og tilhørende produksjons- og publikumsfasiliteter. KS1‑rapporten anbefaler videre å utrede hvorvidt K6 kan realiseres i Kannik. (K6*) 
 
2.       Styret slutter seg til anbefalingen om at nytt teaterbygg realiseres i hh til konsept 6.
 
3.       Fortsatt lokalisering av teatret i Kannik fremstår som interessant. Utredninger så langt viser imidlertid at det ikke er mulig å realisere K6 på egen tomt i Kannik alene, og at et videre arbeid vil avhenge av forholdet til nabotomter og da særlig Stavanger Museum. I tillegg kommer at planforutsetninger og vernebestemmelser kompliserer og gjør en realisering i Kannik krevende.
 
4.       For å opprettholde fremdrift i arbeidet ber styret om at det nå legges til rette for to parallelle prosesser.
            a.    Avklaring av forholdet til særlig Stavanger Museum herunder samarbeid om en «Akropolisvisjon» og felles tomteutnytttelse.
            b.    I samarbeid med Stavanger kommune gjennomføre en analyse av muligheter for realisering av K6 på alternative sentrumsnære tomter.
 
5.       Rapportene og utredningene som vedrører saken om «Nytt teaterbygg» oversendes Stavanger Kommune og Rogaland Fylkeskommune med anmodning om behandling og til andre interessenter til orientering.
 
Rogaland Teaters overordnede mål er et fremtidig velfungerende teaterhus som beskrevet i konseptvalgutredningen og kvalitetssikringen. Styret erkjenner at det ikke er mulig å realisere teaterhuset på egen tomt alene, men trenger areal fra nabotomter. Her er hovedsakelig Stavanger Museums tomt realistisk. Det igangsettes derfor et samarbeid med Museum Stavanger (MUST) for å se på mulighetene om å realisere deres visjoner ved bruk at teater- og museumstomten samlet og utvikling av en felles Akropolis-visjon.
 
Samtidig ber styret ved Rogaland Teater at det parallelt, i samarbeid med Stavanger kommune, blir vurdert alternative eksterne tomter.

 
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv