IKKE DER, IKKE DER, MEN DER JA

Bekhuskaien%20teatermag%20beska%CC%8Aret
26.08.2014
Å planlegge et ambisiøst og komplekst bygg som et nytt teaterhus, tar tid. Veldig lang tid. Spesielt for boblende teatermakere som normalt har kort reise fra idé til realisering.
Mange skal si sitt, og utallige faktorer skal undersøkes, utredes og reguleres. Slik er politiske prosesser, enten man vil eller ei. Men hvis man skal lykkes med et prosjekt av slike dimensjoner, er det viktig at man gjør en nøye planlegging av byggets utforming, både utvendig og innvendig, plassering, finansiering og videre driftsform. Vi har sett utallige prosjekter som er blitt hastet igjennom og lider at det i etterkant, enten det gjelder brukervennlighet eller manglende midler til drift i årene som kommer. De første årene etter åpningen av et kulturbygg er som oftest en suksess. Den store testen kommer etter fem år når nyhetsinteressen har lagt seg hos publikum og bidragsytere, og husets profil er definert. Hverdagen melder sin ankomst. God prosjektstyring og planlegging i forkant er med å kvalitetssikre en fremtidig stabilitet i mange år fremover.

Rogaland Teaters visjoner om et nytt hus for scenekunst er en viktig brikke i den kommende overordnede kommunale plan for Stavanger sentrum. Det kan godt være at det forlenger prosessen med å finne en tomt, men det sikrer at vi velger en beliggenhet som fungerer godt sammen med resten av bybildet og utviklingen av sentrum. Og det er i alles interesse.

I februar presenterte fem arkitekter hvordan et nytt teaterbygg kan plasseres på ulike alternativ i sentrumskjernen. Arbeidet var en bestillingsoppgave fra Rogaland Teater og Stavanger kommune og er ledd i prosessen mot en tomtebeslutning.
Teaterveien 1, Byterminalen, Nytorget, Bekhuskaien, Jorenholmen og Ryfylkekaien
har alle attraktive kvaliteter. Tomtene har sentral beliggenhet og kollektive knutepunkt, og parkeringsmuligheter finnes i gåavstand, men det er allikevel noen som utpeker seg som mer realistiske og aktuelle enn andre.

Tomten på Bekhuskaien øst for Tau-ferje anløpet kan, uten store inngrep som sanering eller utfylling, romme det fremtidige teaterbyggs fotavtrykk på mellom 7-10 000m2. Teatrets kriterier for arealbehov og fleksibilitet blir i høy grad ivaretatt. Det eksisterende veinettet og muligheten for god kollektiv transport omkring tomten oppleves som bra. Bekhuskaien ligger i utkanten av dagens bykjerne, men har et godt potensiale i et byutviklingsperspektiv i forbindelse med avvikling av en del fergetransport i området. De eksterne forhold som eierskap og dagens aktivitet på tomten virker gunstige med tanke på å kunne realisere et nytt teaterbygg til 2025, i motsetning til de andre fem tomtealternativ. Dagens teaterfasiliteter i Kannik er allerede på overtid og spesielt det siste kriteriet om gjennomførbarheten i nær fremtid, ligger derfor tungt på vektskålen for å unngå at prosessen trekker ytterligere ut.

Teatrets oppgave så langt har vært å definere innholdet for et nytt teaterbygg for å sikre en funksjonell og fremtidsrettet løsning for hele regionen. Et velfungerende teaterhus, både for ansatte og publikum, bør være første prioritet - funksjonalitet fremfor monument.

Forhåpentlig faser vi i løpet av høsten 2014 ut noen av de seks alternativene, slik at vi står igjen med 1-2 mulige plassering. Hvis alt går som teatermakerne forestiller seg, kan vi dermed utrede nullalternativet, som er dagens plassering i Kannik, opp i mot et par nye plasseringer i Stavanger sentrum. Så snart tomten er på plass er vi klar til en spennende arkitektkonkurranse. Vi går med andre ord spennende tider i møte. Og hvis alt går som ønsket, kan Rogaland Teater ønske hele regionen velkommen til kunstneriske opplevelser i nye omgivelser i 2025. Det kan noen ganger virker langt frem, men prosessen med et slik komplekst bygg har for vane å ta omkring 15 år fra idé til realisering. Med andre ord kun tiden og veien her 11 år før åpning.


FAKTABOKS:

TEATERVEIEN 1
Den eksisterende beliggenhet i Kannik er svært gunstig i forhold til kollektive knutepunkt, veinett, parkering og synlighet. Derimot er det utfordrende å ivareta kriteriene om arealbehov og fleksibilitet. Mulighetene for ekspansjon vurderes som svært begrenset med en trafikkmaskin foran og Stavanger Museum bak teatret.

STAVANGER BYTERMINAL
Arkitektenes forslag omkring dagens bussterminalbygg er en spennende omdisponering av området . Tomten har god beliggenhet i forholdene til offentlig transport, veinett og synlighet, men Rogaland Teater er umiddelbart skeptisk til om et nytt teaterhus er realiserbart innen overskuelig fremtid. Det er ventet en omfattende ombygging av hele stasjonsområdet med tiden, men mye er fortsatt ikke avklart. Teatrets planer om et sceneskifte kan dermed fort bli satt på pausefunksjon i avvente av andre avklaringer.

NYTORGET
Slik tomten er skissert i mulighetsstudiene er det ikke mulig å realisere teatrets arealbehov for fremtiden. Tinghuset er også planlagt på Nytorget, og Rogaland Teater finner derfor ikke tomten som aktuell til et nytt teaterhus.

BEKHUSKAIEN
Det er tilstrekkelig plass til teaterprogrammet på tomten, og er et av alternativene som også kan romme andre funksjoner omkring teaterbygget og dermed åpne opp for nyttig samlokalisering. Bekhuskaien har god fleksibilitet og gunstige trafikale forhold, samtidig som tomten er sentral. Omdisponering av området virker gjennomførbart innenfor nærmeste fremtid med tanke på dagens aktivitet på tomten.

JORENHOLMEN
Med en mindre utfylling vil Jorenholmen kunne romme teatrets arealbehov. Tomten har god synlighet og er svært sentral i bykjernen slik vi kjenner den i dag. Dagens parkeringshus på Jorenholmen skal fjernes, men det skal trolig etableres et parkeringsalternativ et annet sted i bykjernen innen dette kan skje. Ettersom det i dag ikke er noen avklaring på situasjonen, opplever teatret Jorenholmen som mindre gunstig i forhold enn andre tomtealternativ.

RYFYLKEKAIEN
Tomten har en sentral beliggenhet, og det er mulig å oppnå synlighet og gode naboforhold ved en større byutvikling av Holmen-området. Avhengig av omfang på utfylling oppfyller tomten teatrets ønske om gode areal- og fleksibilitetsforhold.

Rogaland Teaters prioritering av de forskjellige tomtealternativ kan leses i helhet her.
Artikkel ble presentert i Teatermagasinet høsten 2014

Forfatter: Thomas Bendiksen

 
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv