Høringsinnspill til Sentrumsplanen

Sentrumsplanen
02.10.2016
Både Bekhuskaien og Stavanger stasjon er mulige plasseringer for et nytt teaterhus
30. september gikk fristen for høringsinnspill til Stavanger kommunes kommunedelplan for sentrum ut. Under finner dere Rogaland Teaters innspill i sin helhet. Sentrumsplanen peker på både Bekhuskaien og Stavanger stasjon om egnede områder til et nytt teaterhus. Rogaland Teater har tidligere gjort en vurdering at Bekhuskaien er nok den tomten hvor det er enklest å få til en løsningen innenfor overskuelig fremtid, men er også åpen for andre mulighet som for eksempel Stavanger stasjon. Rogaland Teater er som bekjent i gang med en konseptvalgutredning (KVU) som vil synliggjør hvilket konsept som er mest gunstig for teatret og regionen sett ut i fra et samfunnsperspektiv. Skulle konklusjonen ved KVU'en være at en hybridløsning med for eksempel gjenbruk og oppgradering av eksisterende areal samt et nybygg, vil natrligvis arealbehovet endres og også andre tomter enn dem som er nevnt i sentrumsplanen være aktuelle. Sceneskiftes konseptvalgutredning ferdigstilles i løpet av desember 2016.

Kommunedelplanen for Stavanger sentrum - Høringsinnspill fra Rogaland Teater

Rogaland Teater vil gjerne benytte muligheten til å berømme en visjonær, engasjerende og grundig gjennomarbeidet kommunedelplan. Vi vil også takke for den åpenhet man har hatt i arbeidet med utarbeidelse av planen og setter stor pris på et godt samarbeid med Stavanger kommune i forbindelse med Rogaland Teaters Sceneskifte. Naturlig nok handler teatrets innspill til kommunedelplanen seg hovedsakelig om planlegging av et nytt teaterhus.

En viktig kulturaktør for regionen
I tråd med kommuneplanens strategi er Rogaland Teater også av den oppfatning at selv om kulturlivet allerede er godt forankret i Stavanger sentrum, er det stadig behov for å styrke og videreutvikle kulturtilbudet for å kunne sikre gode opplevelser i fremtiden. Dagens moderne teaterhus tilbyr ikke kun opplevelser i de få timene på kveldstid hvor det spilles forestillinger. Et teater fungerer snarere som et helhetlig kulturmøtested og er en sentral bidragsyter til å utvikle urban aktivitet og skape nye byrom.

Dagens fasiliteter
Slik Kannikområdet fremstår i dag oppleves det som lite gunstig for et moderne teaterhus hvor åpenhet, lav terskel og mangfold bør være stikkord. Det er liten grad av urban opplevelse i området, dette på tross av at det ligger kun få hundre meter fra selve sentrumskjernen. Sentralitet, synlighet og relevante naboforhold er prioriterte egenskaper et moderne teaterhus bør inneholde. 

Prosjektets fremdrift
Rogaland Teater er i gang med en kvalitetssikringsprosess av prosjektets forstudie. Den pågående konseptvalgutredningen (KVU) ferdigstilles desember 2016 og vil redegjør for alle realistiske konsept for en fremtidig løsning for Rogaland Teaters fasiliteter. Etterfølgende vil KVU’en kvalitetssikres gjennom KS-regimets KS1 rapport før et konsept- og lokaliseringsvalg, forprosjekt og arkitektkonkurranse. Med forutsetning om finansiering vil oppstart av KS1 være i 1. kvartal 2017 med en forventet levering 3. kvartal samme år. Konseptvalg og etterfølgende tomtevalg vil dermed kunne tas ved utgangen av 2017. Arbeidet med mulighetsrommet for lokalisering er en svært viktig faktor for prosjektets fremdrift. 

Kommunedelplanen for sentrum beskriver følgende: 
Det er Rogaland Teater selv som gjennom konseptvalgutredningen velger endelig lokalisering. (s.109) 
Vi vil presisere at et konseptvalg ikke tas av Rogaland Teater selv, men av teatrets eiere på grunnlag av blant annet utarbeidet KVU og KS1. Som beskrevet i neste avsnitt, om mulige konseptalternativ, vil eierne først kunne ta stilling til konkret lokalisering i forbindelse med valg av konsept.

Mulige konsept
Hvilke konkrete konsept som skal vurderes i den pågående KVU,en er i skrivende stund under utarbeidelse. Overordnet vil følgende konseptgrupperinger bli vurdert:

K0 Nullalternativet   Oppgradering av dagens lokaler i tråd med gjeldende byggetekniske krav     
K1 Oppgradering     Konsepter i dagens lokaler med større utbygging
K2 Satellitt             Konsepter med spredt lokalitet
K3 Nybygg             Konsepter med teatret i nybygg og fraflytting fra eksisterende lokaler

De forskjellige konseptene er funksjonsbaserte og vurderer som utgangspunkt ikke konkrete tomtealternativ. Likevel vil naturligvis et fremtidig konseptvalg legge klare føringer for plasseringen av et fremtidig teaterhus.  

Stavanger kommune og Rogaland Teater har som nevnt i planen, samarbeidet om innledende studier for lokaliseringsalternativ. Dette arbeidet har hovedsakelig tatt utgangspunkt i et arealbehov for et nytt bygg (K3 jf. oversikten over). Ved utbygging av eksisterende (K1) eller med spredt lokalitet (K2) vil naturligvis arealbehovet se annerledes ut, fordi man i et slikt tilfelle vil benytte seg av teatrets eksisterende areal. Et fremtidig konseptvalg innenfor gruppene K1 og K2 med et mindre arealbehov enn K3, vil derfor kunne muliggjøre andre lokaliseringsalternativ enn dem som er nevnt i sentrumsplanen.

Lokaliseringsalternativ
Som nevnt i forrige avsnitt vil den pågående KVU vurdere funksjonskonsepter som innebærer variert arealbehovet og videre samarbeid med Stavanger kommune om konsept og lokaliseringsvalg vil være nødvendig. Vi vil under gi våre kommentarer og innspill på de områder som er spesifikt nevnt i sentrumsplanen i forbindelse med en fremtidsrettet løsning for Rogaland Teater:

E5 Stavanger Stasjon
Rogaland Teater er skeptiske til om samlokalisering med nytt teaterhus og Stavanger stasjons primærfunksjoner er mulig å gjennomføre med de arealbehov dette krever. Sentrumsplanen legger opp til fortetting i området med kriterium om høy besøksintensitet hvilket et teater naturlig ville kunne oppfylle. Samtidig ønsker man å oppnå høy arbeidsplassintensitet og 20% bolig. Slike faktorer gjør det vanskelig å se at det er plass til et teaterhus på området med de behov for areal og scenetårn som et funksjonelt, moderne teaterhus vil kreve. Vi er også skeptisk til tidshorisonten da utbygging på området er svært avhengig av eksterne faktorer, da spesielt med utbygging av jernbane- og bussområdet. Rogaland Teater prosjektutløsende behov for en løsning er i et 10 års perspektiv og prosjektet har en målsetning om åpning av nytt teaterhus i 2025.

A1 Bekhuskaien
Bekhuskaien oppleves som et godt alternativ for plassering av et nytt teaterhus. Området har stort programmerings- og byutvilklingspotensiale, og Rogaland Teater kan være en viktig aktør i å gi Bekhuskaien et attraktivt bymessig preg. Kaiområdet beskrives i planen som stort nok til å romme både et teaterhus og andre funksjoner. I en eventuell samlokalisering med andre aktører er det viktig at det tidlig i fasen utføres mulighetsstudier hvor man avklarer om arealet på Bekhuskaien er tilstrekkelig i forhold til definert arealbehov.

Samlokalisering med aktører som bidrar til høy aktivitet og gjennomstrømning av mennesker til alle døgnets tider er avgjørende for å kunne realisere visjonen om et nytt teaterhus som bobler fra morgen til kveld. Når det derimot gjelder sambruk er teatret ut over eventuelt felles uteområder, foajé og restaurant, skeptisk til fellesarealer med andre aktører. Teatrets saler og produksjonsfasiliteter er i bruk fra morgen til kveld og erfaringer fra referanseprosjekter er at sambruk av slike lokaler er vanskelig å gjennomføre i virkeligheten.

Rogaland Teater imøtekommer at planbestemmelsene tillater scenetårn i 30 m høyde ved etablering av et teaterhus på Bekhuskaien.

E4 Stavanger Museum/Rogaland Teater
Rogaland Teaters fasiliteter i Teaterveien 1 vurderes å være utnyttet til det optimale, både over og under jorden. Kommunedelplanens åpner for forsiktig utvidelse av bebyggelse og eksisterende bebyggelse og parkstrukturer reguleres til bevaring. Dette vanskeliggjør konsepter innenfor K1 og K2 som beskrevet i avsnittet "Mulige konsepter".

Ved en eventuelt fraflytting er naturligvis etterbruk av fasilitetene i Kannik et svært aktuelt spørsmål. Bestemmelsene legger ikke opp til boligformål, men Rogaland Teaters 8000 m2 i Teaterveien 1 bør være aktuelle for både andre offentlige behov beskrevet i planen eller næringslivet. Det er umiddelbart vanskelig å forestille seg en aktør som kan ta over den totale bygningsmasse og en seksjonering av lokalene med forskjellig funksjon kan være relevant.

Rogaland Teaters eldste del av bygningsmasse er fra 1883. Siden den gang har teatret vært bygget på og rehabilitert mellom 10-15 ganger. Dette gjør at dagens bygning har svært variert karakter i både historisk og fysisk kvalitet. Rogaland Teater har ikke ekspertise på området, men ved å lytte til både historisk, arkitektonisk og byggeteknisk ekspertise kan man stille spørsmålstegn ved at all eksisterende bebyggelse reguleres til bevaring som planen beskriver. I Asplan Viaks gjennomgang av teatrets romprogram for nytt teaterhus, vurderes deler av eksisterende bygninger å ha arkitektonisk og historisk verdi. Dette dreier seg hovedsakelig om den eldste bygningsdelen som vender mot nord. For å danne et fleksibelt handlingsrom, både ved eventuelt gjenbruk og omregulering for andre aktører eller realisering av en delvis modernisering av teatret på eksisterende tomt, er det viktig med en grundig vurdering av hvilke av de forskjellige bygningsdelene som eventuelt bør bevares og hvilke som eventuelt kan rives. 

Rogaland Teater takker for muligheten for å komme med innspill til kommunedelplanen for Stavanger og ser frem til godt samarbeid også i videre prosess.

Med vennlig hilsen
Rogaland Teater
Ellen Math Henrichsen        Thomas Bendiksen
Direktør                            Prosjektleder, Sceneskifte


 
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv