Byutvikling i sentrum

Stavanger%20stasjon%20Postkort
04.02.2015
Hva koster tomten på Bekhuskaien? Hvordan er grunnforholdene ved Stavanger stasjon? Teatret peker i sitt høringssvar til sentrumsplanen på forhold som bør utredes ytterlige i neste runde
Kommunedelplanen for Stavanger sentrum
Høringsinnspill fra Rogaland Teater


Rogaland Teater vil gjerne benytte muligheten til å berømme en særdeles visjonær, engasjerende og grundig gjennomarbeidet forslag til kommunedelplan. Vi vil også takke for den åpenhet man har hatt i arbeidet med utarbeidelse av planen og setter stor pris på et godt samarbeid med Stavanger kommune i forbindelse med Rogaland Teaters Sceneskifte. Naturlig nok handler teatrets innspill til kommunedelplanen seg hovedsakelig om planlegging av et nytt teaterhus.

I tråd med kommuneplanens strategi er Rogaland Teater også av den oppfattelse at selv om kulturlivet allerede er godt forankret i Stavanger sentrum, er det stadig behov for å styrke og videreutvikle kulturtilbudet for å kunne sikre gode opplevelser i fremtiden. Stavanger har fremtidige utfordringer som skal møtes, og sentrum har stort potensiale for videre byutvikling. Planen beskriver mange spennende løsningsforslag for å gjøre delområder i sentrum mer attraktive enn de er i dag. Både oppgraderinger og videreutvikling av for eksempel Løkkevei-området, Stavanger stasjon og østre del av sentrum er nødvendige. Rogaland Teater er en velbenyttet kulturarena for hele fylkets befolkning og har en særdeles utadvendt rolle som kan være med å bidra til folkeliv og øke Stavanger sentrums attraksjonsverdi.

Rogaland Teater opplever dagens fysiske plassering i Kannikområdet som lite gunstig for et moderne teaterhus hvor åpenhet og en lav terskel bør være stikkord. Det er så godt som ingen urban opplevelse i området, dette på tross av at det ligger kun få hundre meter fra selve sentrumskjernen. Sentralitet, synlighet og relevante naboforhold er derfor høyt prioriterte egenskaper som en fremtidig plassering av et nytt teaterhus bør inneholde.

Dagens moderne teaterhus tilbyr ikke kun opplevelser i de få timene på kveldstid hvor det spilles forestillinger. Et teater fungerer snarere som et helhetlig kulturmøtested som vi for eksempel her i byen har fått oppleve etter åpningen av det «nye biblioteket» på Sølvberget. Et nytt teaterhus vil være en sentral bidragsyter til å utvikle urban aktivitet og skape nye byrom.

Av de fem lokaliseringsalternativene som er utarbeidet gjennom de innledende studier som Stavanger kommune og Rogaland Teater i samarbeid har utført, er teatrets vurdering at Bekhuskaien er den best egnede tomten. Jorenholmen skårer høyere på kapasitet og byutviklingsperspektivet på teatrets egen vekting enn resultatet som er beskrevet i planforslaget, men ellers er kommunens vurdering sammenlignbare med teatrets. Rogaland Teater er enig i rådmannens forslag om at både Bekhuskaien og Stavanger stasjon disponeres til større offentlige program og tas med videre i prosessen, slik at man har et null alternativ (dagens plassering), samt to alternativ i videre utredninger.

Jernbaneverket og ROM eiendom er eier av jernbaneområdet og er i gang med en større utredning om fremtidig disponering av arealene. Rogaland Teater ser det som avgjørende å raskest mulig få avklart om Stavanger stasjon er et realistisk tomtealternativ i forhold til hvor stort areal eierne selv vil disponere. Dette bør etter beste evne avklares innen et vedtak av en endelig kommunedelplan. 

Etter anbefalinger fra Kulturdepartementet har Rogaland Teater innledet arbeidet med å undersøke forskjellige mulige konsepter med utgangspunkt i Finansdepartementets modell for konseptvalgutredning (KVU). I forbindelse med dette arbeidet rådgir Statsbygg at man snarlig vurderer forholdene på de aktuelle tomtene, da valg av tomt vil være en stor kostnadsdriver for prosjektet. Grunnforholdene er svært forskjellige på Bekhuskaien og Stavanger stasjon som vurderes som mest realistiske tomtealternativ. 

Rogaland  Teater ser derfor for seg at kommunedelplanen for sentrum videre analyserer de to forskjellige tomtealternativene med tilhørende volum og arealdisponering. Det er også sentralt at man utarbeider en sammenligning av tomteopparbeidseskostnader og kostnader ved grunninnløsning. Rogaland Teater ønsker i samarbeid med Stavanger kommune å utrede forholdene på tomtene for å kunne nærme seg en avklaring og beslutning av fremtidig plassering. Disse utredningene samt det igangværende KVU-arbeidet vil være et godt supplement til planutkastet som nå foreligger.

I planbestemmelsenes punkt A1 Bekhuskaien og E5 Stavanger stasjon ønsker Rogaland Teater at det tilføyes at det i områdene kan oppføres nybygg av et teaterhus.

Vedrørende område E4 Museum Stavanger (MUST)/Rogaland Teater, er teatret positive til at «KDP Stavanger sentrum ønsker å bidra til at hele dette området gis best mulig rammevilkår for realisering av et attraktivt og bærekraftig program». Det er i denne sammenheng viktig å få beskrevet hvilke bestemmelser som gjelder for teatrets eksisterende plassering i område E4 med tanke på fremtidig alternativ benyttelse av eksisterende lokaler.

Rogaland Teater takker for muligheten for å komme med innspill til kommunedelplanen for Stavanger og ser frem til godt samarbeid også i videre prosess.

Med vennlig hilsen
Rogaland Teater

Ellen Math Henrichsen         Thomas Bendiksen
Direktør                             Prosjektleder, Sceneskifte

 
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv