Bekhuskaien er det beste alternativet

bekhus-82095XXXXX
08.04.2015
Sentrumsplanen har mottatt høringsinnspill og tomten øst for Tau-fergen er den mest aktuelle for et nytt teaterhus
Høringsinnspillene til første utgave av kommunedelplanen for sentrum er nå offentliggjort. Blant de mange innspillene er det også en del som omhandler plassering av et nytt teaterhus. Konklusjonen er at Bekhuskaien som tomtealternativ er ytterligere forsterket:

- ROM eiendom ønsker eventuelt virksomheter med høyere kunde og arbeidsplassintensiv aktivitet enn teatret plassert på stasjonsområdet. 
- Jernbaneverket varsler at hvis den pågående utredning av stasjonsområdet avdekker behov for ytterligere areal til jernbaneformål, vil det være aktuelt å fremme innsigelse til planforslaget.
- Flere høringsinnspill er skeptiske til realisme og fornuft i å utfylle Holmen området. 
- Jorenholmen er i planen tiltenkt å forbli benyttet til parkeringsformål, hvilket flere høringsinnspill applauderer.
- Stavanger Havn IKS er positive til annet formål på Bekhuskaien så lenge kailinjene mot nord og vest beholdes.
- Flere høringsinnspill nevner Bekhuskaien som det beste alternativ til plassering av et nytt teaterhus.
- Ingen høringsinnspill foreslår nye konkrete tomteforslag.

Under har vi samlet innspillene som omhandler gjeldende Rogaland Teaters Sceneskifte:

FYLKESMANNEN I ROGALAND
For lokalisering av nytt teater, viser vi til vår uttalelse til Regionalplan for kultur 2015-2025:
«De statlige forventingene til arbeids- og publikumsintensive bygg er at de skal plasseres sentrumsnært, med minst mulig infrastrukturkostnader og tidsbruk i transport. Fylkesmannen har faglig råd om at nytt Rogaland Teater må lokaliseres i samsvar med samordnet areal- og transportplanlegging i Nasjonal transportplan og Regionalplan for Jæren»

STORHAUG BYDELSUTVALG
Storhaug bydelsutvalgs flertallsuttalelse:
Ved en eventuell flytting av Rogaland Teater vil Bekhuskaien være et godt alternativ.

JERNBANEVERKET
Jernbaneverket har store arealer innenfor planområdet. Brorparten av disse arealene reguleres av Plan 2494 – Områdeplan for Stavanger stasjon – som er under utarbeidelse.

En del av Jernbaneverkets eiendom er i forslag til kommuneplan avsatt til kombinert formål. Dersom Jernbaneverkets pågående utredning avdekker behov for ytterligere areal til jernbaneformål, vil det ved endelig 1.gangs høring at kommunedelplanen være aktuelt å fremme innsigelse til planforslaget.

STAVANGERREGIONEN HAVN IKS
Bekhuskaien
Havnestyret konstaterer at utviklingen går i retning av transformering av aktivitetene på kaiområdet på Bekhuskaien. Ved etablering av ny virksomhet på Bekhuskaien er det viktig at det tilstrebes etablert en type bygg og aktivitet som er forenelig med fortsatt bruk av kailinjene. Bekhuskaien nord og vest er blant de mest benyttede kailinjene i sentrum. Disse kailinjene på opprettholdes som i dag.

ROM EIENDOM
Nytt Rogaland Teater

ROM påpeker at det først og fremst ved å legge virksomheter som genererer rushtidstrafikk til stasjonsområdet, at man vil dra maksimum ut av miljøgevinsten ved at arbeidstakerne velger kollektiv reisemåte. Vi stiller spørsmål ved analysedokumentet når det gjelder de byplanmessige konsekvensene av å plassere nytt Rogaland teater i felt E5, og momentet om fortrenging av andre arealformål. ROM mener at Stavanger stasjon som knutepunkt må forbeholdes virksomheter med høyere kunde- og arbeidsplassintensiv virksomhet enn teater.

Det andre alternativet som kommer best ut i analysen, Bekhuskaien, føyer seg fint inn i kulturaksen. Plasseringen av teatret på Bekhuskaien vil kunne bidra til mer variert aktivitet i det området over et større periode av døgnet.

STAVANGER KULTURHUS SØLVBERGET
Det vil være positivt for Sølvberget om Rogaland Teater plasseres i sentrum. Det er allerede et samarbeid mellom de to institusjonene i dag, men det er et potensiale for å videreutvikle dette.

STAVANGER MUSEUM
Museum Stavanger, Arkeologisk museum/UiS sammen med Rogaland Teater er, og vil også i framtiden være sterke bidragsytere til levende kulturformidling på Våland…… Musegt bør bli en miljøgate der folk kan bevege seg trygt mellom institusjonene.
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv