Akropolisvisjonen

Akropolisvisjonen
11.06.2019
Volumstudier for et felles løft for Rogaland Teater og Museum Stavanger
Museum Stavanger og Rogaland Teater har det siste året jobbet med å finne en fremtidig løsning for begges institusjoners behov for fornying gjennom den såkalte Akropolisvisjonen. Styrene ved Rogaland Teater og Museum Stavanger vurderer mulighetsrommet som skisseres i mulighetsstudien som et godt grunnlag for å realisere et nyskapende byutviklingsprosjekt, revitalisere området og samarbeid gjennom «Akropolisvisjonen». Begge styrene har vedtatt å legge mulighetsstudien og Akropolisvisjonen til grunn for videre arbeid.
Akropolisvisjonen

I januar 2019 ble arkitektfirmaet Helen & Hard, på oppdrag av Rogaland Teater og Museum Stavanger, engasjert for å gjennomføre mulighetsstudien om Akropolisvisjonen. Det overordnede mandat var å se på mulighetene for en felles tomteutnyttelse for teatret og museet med utgangspunkt i de tidligere utarbeidede romprogram og eksterne utredninger.

Helen & Hards mulighetsstudie er svært godt gjennomarbeidet og gir en relevant beskrivelse av potensialet som ligger i tomten for utbygging av museet og teatret. Herunder ulike utbyggingskonsepter og hvilke muligheter og begrensninger de har.

I mulighetsstudien skisseres mulige alternativer for hvordan teatret og museets arealbehov kan plasseres. Den viser at tomten kan romme et betydelig volum og samtidig gi byen nye kvaliteter. Rapporten synliggjør ulike løsninger for utnyttelse av tomten og fordeler/ulemper med de forskjellige grepene. Vurderingene er basert på grove arealantakelser og mulighetsstudiet må hovedsakelig leses som en volumstudie, som kan danne grunnlag for et videre arbeid med de spesifikke krav til funksjoner, rom og organisering av program. Rogaland Teater og Stavanger Museum leser Helen & Hards Akropolisvisjon som en volumstudie som synliggjør mulig utnyttelse på tomten og effekt av innholdet i visjonen. Teatret tar derfor på dette tidspunkt ikke stilling til alternativ 1 eller 2, men støtter Helen & Hard og Charcoal Blues vurderinger av fordeler og ulemper som gir et godt grunnlag for det videre arbeidet.

Fordelene med Akropolisvisjonen som fremheves er blant annet at visjonen kan være en generator for utvikling i området og kobling mellom sentrum og Paradis og fortsatt publikumsbruk av eksisterende bevaringsverdige bygg. En fortsatt lokalisering av to store kulturinstitusjoner som går sammen om en videre felles ny utvikling i området kan skape en større drivkraft og et mer mangfoldig publikumsgrunnlag. 

I Kannik i over 135 år

Stavanger museum og Rogaland Teater har lokalt alltid vært kjære institusjoner på toppen av Skjævelandsstykket. Byen har en unik mulighet til å la disse to institusjonene være premissleverandør for byutviklingen fra sentrum mot Våland og Paradis samtidig som de beholder sin samfunnsfunksjon i det ensemblet vi kjenner så godt.

Begge institusjonene er drevne bærere av vår kulturarv og med en reetablering av disse hjørnesteinene i det lokale kulturlivet vil vi se fremover med tanke på hva som behøves for å skape kvalitativt innhold med solid kontakt med vår historie og arv.

Organisering og medvirkning

Prosessen har vært styrt av en prosjektgruppe som består av administrerende direktør, økonomi- og administrasjonssjef, teknisk sjef og avdelingsdirektør/prosjektleder fra Museum Stavanger, og teatersjef, direktør, driftssjef og prosjektleder for Sceneskifte fra Rogaland Teater. Utvalget rapporterer til styreledere ved Museum Stavanger og Rogaland Teater.

 Det har vært nødvendig og viktig med god brukermedvirkning i prosessen gjennom flere workshops med arkitektene og møter i prosjektgruppen.

Det vært dialog og underveis, rapporter til ansatte og styrene i museet og teater, administrasjonene i Rogaland fylke, Stavanger kommune og Kulturdepartementet, samt Kulturstyret i Stavanger. Forslaget til mulighetsstudie har vært på intern høring hos alle ansatte i teatret og på museet.
Helen & Hard mulighetsstudie rapport kan leses i helhet her.
// Tilbake

Flere nyheter

Nytt%20teaterhus%20front
27.09.2023

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud

Fra fire til tre scener, men fortsatt økt teatertilbud
Scene%201
09.09.2022

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser

En hovedscene skreddersydd til nære opplevelser
Sk%C3%A6rmbillede%202012-12-07%20kl_%2008_28_47
10.08.2022

Regionens viktigste kulturløft

Regionens viktigste kulturløft
Kulturdepartementet%20Rogaland%20Teater
28.02.2022

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen

Søker om tilskudd til Sceneskifte og Akropolis-visjonen
IMG_2086
14.01.2022

Ti år med Sceneskifte

Ti år med Sceneskifte
298
11.11.2021

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere
Skjermbilde%202021-10-12%20kl_%2011_28_34
12.10.2021

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen
Arkiv
Arkiv