17.04.2013

STATUS SCENESKIFTE

STATUS
Rogaland teaters forprosjekt Sceneskifte, hvor vi planlegger et nytt hus for scenekunst, er nå nådd halvveis i prosessen. Det er derfor på tide med en statusrapport om hva vi så langt har arbeidet med, og hvordan vi forestiller oss videre fremdrift.

Siden oppstart høsten 2011 har vi konsentrert oss om å etablere et romprogram som skal inngå i en kommende arkitektkonkurranse. Vårt fokus har i første omgang vært å definere hva slags teaterhus regionen har bruk for i fremtiden. Hva skal huset by på, hva bør prioriteres, hvor stort bør det være, hvilke kriterier har teatret til beliggenhet osv.

Vi er i den heldige situasjon at det er blitt bygget en del teaterhus de siste årene, og kan dra nytte av erfaringene fra prosjekter som Skuespilhuset i København, Kilden i Kristiansand og Stavanger Konserthus. Det blir feil å trekke for mange paralleller mellom et musikkhus og et teater, men hvert prosjekt innebærer erfaringer som vi tar med oss videre i prosessen når vi definerer vårt eget teater..

I siste halvdel av 2012 hadde Sceneskifte et samarbeid med Theatre Project Consultants fra London, hvor målet var å definere behovet for antall scener, kapasitet og utforming av scenene i et fremtidig teater. Disse resultatene vil være retningslinjer for bidragsyterne i en kommende arkitektkonkurranse.

I øyeblikket er romprogrammet i en prosess hvor vi får byggesakkyndige konsulenter til å kvalitetssikre funksjonsbeskrivelsen og arealbehov, slik at vi også får en kvalifisert beregning, ikke bare ut i fra det teatertekniske, men også i forhold til norsk lovgivning for bygg. Arealbehovet, og da spesielt fotavtrykk, er naturligvis svært vesentlig i neste fase av forprosjektet, tomtespørsmålet. Den endelige rapport om romprogrammet forventes ferdigstilt til sommeren.

TOMTESPØRSMÅLET
Sceneskiftes neste store milepæl er å utrede alternative tomteforslag. Rogaland Teater mener tomtevalg til nytt teaterhus er en byutviklingssak. Vi bør tenke langsiktig og se på
plassering av Rogaland Teater som et ledd i en helhetlig sentrumsplan.

Sceneskifte arbeider ut ifra to forskjellige scenarier:
1.    Nytt bygg på tomt sentralt i Stavanger
2.    Rehabilitering av eksisterende bygninger og et nytt tilleggsbygg

Rogaland Teater og Stavanger kommune har en felles forståelse for at plassering er et sentralt og viktig punkt for videre fremdrift, og spørsmålet om det skal utføres tomtevurderinger til et nytt teaterhus, bør derfor politisk behandles snarest mulig. Rogaland Teater er i denne forbindelse invitert til å orientere om status og fremdrift i Kommunalutvalgets møte d. 16. april.

/tilbake