Rogaland Teater planlegger et nytt, moderne,
miljø- og tidsriktig teaterhus for fremtiden.
Sceneskifte
fremdrift 2011-2025 v1
Fylket foreslår også midler til neste utredning
01.11.2016

Fylkesrådmannen legger opp til å videreføre årets midler til KVU med støtte til den etterfølgende kvalitetssikringsprosess (KS1)

Mandag 31. oktober la fylkesrådmannen frem budsjettforslag for 2017 og fylket følger opp forslaget til budsjettene i staten og Stavanger kommune:

Bevilgningen til Rogaland teater videreføres på om lag samme nivå for 2017 som i år. Årets bevilgning inkluderte også støtte til gjennomføringen av konseptvalgutredning (KVU) for nytt teaterbygg, og årets videreføring av rammen innebærer at staten også støtter den etterfølgende kvalitetssikringsprosess (KS1).

Nytt bygg for Rogaland teater vil være et av de mest kostnadskrevende prosjektene i tiden fremover. Foreløpige estimater tilsier et investeringsbehov på om lag 2 milliarder kroner. I FU-sak 0152/15 sluttet utvalget seg til at det bør utarbeides en konseptvalgutredning i tråd med det statlige konseptvalg- og kvalitetssikringssystemet i arbeidet med nytt teaterhus, og at eierne finansierer dette arbeidet forholdsmessig basert på eierbrøken. Rogaland fylkeskommune har derfor bidratt med kr 300.000 (10 %) av kostnaden til en konseptvalgutredning (KVU) for nytt teaterbygg. Etter dette legger Statens kvalitetssikringssystem videre til grunn en kvalitetssikring av konseptvalg (KS1). På et senere tidspunkt blir det normalt også gjennomført en KS2, kvalitetssikring av forprosjekt med kostnadsoverslag før eventuell endelig finansieringsbeslutning. Det søkes nå om kr 270.000 til KS1 for nytt Rogaland Teater. I forslaget til statsbudsjett viderefører staten sitt bidrag til denne prosessen, og fylkesrådmannen legger da til grunn at fylkeskommunen gjør det samme. 


Dette lover godt for videre fremdrift for planene med et nytt teaterhus!

/tilbake